Wczytuję dane...
Regulamin Programu Lojalnościowego

Program Lojalnościowy

Uruchomiliśmy Program Lojalnościowy. Teraz za każdą złotówkę w naszym sklepie otrzymasz 1punkt na swoim koncie 1pkt=0,03zł. Punktami później można będzie zapłacić za zamówienie. Zapraszamy do udziału. Proszę pamiętać aby punkty się naliczały trzeba być zalogowanym podczas składania zakupów. Saldo punktów można sprawdzić w zakładce "Moje Konto"

*Aby zapłacić za zamówienie punktami wartość punktów musi wystarczyć na opłacenie całego zamówienia wraz z kosztem wysyłki

wydane w sklepie 1zł=1pkt=0,03zł

Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów.
3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej.
4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.


 Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów


1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
1) za każdy pełny 1 zł wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.
2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora na warunkach wskazanych w danej akcji.
6. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

Nagrody
1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody bądź nagród w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.
2. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik może wykorzystać "zebrane punkty" jako środek płatniczy.
3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
4. Zebrane punkty muszą wystarczyć na pokrycie zapłaty za całe zamówienie. 1 punkt posiada wartość 0,03zł
5. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość wykorzystanych punktów.